Privacy policy

TAPAZZ PRIVACY VERKLARING – WEBSITE

Deze Privacy Verklaring (de “Verklaring”) is van toepassing op de website  (de “Website”) van Virtual Ignition BVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te 3500 Hasselt, Kempische steenweg 303, bus 14, en ingeschreven onder de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0845.522.769 (“Tapazz”, “wij”, “ons”).

Tapazz vindt de bescherming van de Persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Tapazz wil u – als gebruiker van haar Website – zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw Persoonsgegevens en uw privacy gebeurt.

Alle benamingen met hoofdletter die niet worden gedefinieerd in deze Verklaring, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG” of “GDPR”).

Uw Persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) en uw privacy worden beschermd door Tapazz in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de Persoonlijke levenssfeer.

Lees deze Verklaring zeer aandachtig. Hieronder worden niet alleen uw rechten beschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen.

Door onze Website te gebruiken en uw Persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Tapazz uw Persoonsgegevens verzamelt en Verwerkt, zoals in deze Verklaring wordt beschreven.

Wie Verwerkt uw Persoonsgegevens?

Tapazz is verantwoordelijk voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens die u via de Website doorgeeft. Met vragen omtrent uw privacy en de Verwerking van uw Persoonsgegevens, kan u steeds terecht bij:

Virtual Ignition BVBA (Tapazz)

Kempische steenweg 303, bus 14

3500 Hasselt

E-mail: privacy@tapazz.com

Welke gegevens worden verzameld en Verwerkt?

Tapazz Verwerkt verschillende soorten van Persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die u gebruikt op de Website. Persoonsgegevens in deze Verklaring hebben dezelfde betekenis als in de AVG. De volgende Persoonsgegevens worden mogelijks door Tapazz Verwerkt:

Contactgegevens

Persoonsgegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, etc.

Cookies

Voor meer informatie over cookies verwijzen we naar ons cookiebeleid.

Voor welke doeleinden worden deze gegevens Verwerkt en op basis van welke grondslag?

Het doel en de grondslag van de Verwerking van uw Persoonsgegevens hangt voornamelijk af van de categorie van Persoonsgegevens waarover het gaat. Hieronder vindt u een overzicht van het doel en de grondslag van de verschillende Persoonsgegevens die wij mogelijks Verwerken.

Contactgegevens

Doel

Uw contactgegevens worden verzameld om het voor Tapazz mogelijk te maken haar diensten via de Website aan u aan te bieden en u gebruik te kunnen laten maken van de Website, om u feedback te vragen en te geven, om uw vragen te beantwoorden, voor marketing doeleinden, etc.

Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst en toestemming

De toestemming die u geeft is steeds vrij en u heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft evenwel in geen enkel geval invloed op de Verwerking van Persoonsgegevens (i) voorafgaand aan dergelijke intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot Verwerking van Persoonsgegevens (iii) in geval van rechtmatig belang van de Verwerking.

De Verwerking van Persoonsgegevens door Tapazz en andere informatie die u vrijgeeft, inclusief eventuele gevoelige persoonlijke informatie, is noodzakelijk gelet op de uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen. In het geval dat u weigert om deze Persoonsgegevens te verschaffen, zal Tapazz haar verplichtingen (nl. het ter beschikking stellen van de Website en het aanbieden van haar diensten via de Website) niet kunnen nakomen en kan u geen gebruik maken van de Website.

In het geval dat u ook niet-verplichte informatie invult op de Website, zal Tapazz deze Persoonsgegevens ook Verwerken op grond van uw verleende toestemming voor het verbeteren van het gebruik van de Website.

De voorgaande redenen zijn niet exhaustief en Tapazz is te allen tijde gerechtigd om uw Persoonsgegevens te Verwerken voor elke andere wettige reden. In dergelijke gevallen verwittigt Tapazz u zo snel mogelijk van de reden. Een actualisering van deze Verklaring overeenkomstig artikel 9 van deze Verklaring kan zo een verwittiging uitmaken.

Direct marketing en profilering

Tapazz zal Persoonsgegevens tevens gebruiken voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Op die manier kan Tapazz u op de hoogte houden omtrent haar producten,  updates, events, edm. U geeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming, maar u kan te allen tijde bezwaar maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens voor dergelijke marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

U heeft wat betreft direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing, te allen tijde het recht om kosteloos bezwaar te maken door een e-mail te sturen naar privacy@tapazz.com.

Ontvangen en delen van Persoonsgegevens

Wij ontvangen bepaalde van uw Persoonsgegevens rechtstreeks van u wanneer u op de Website:

 • een contactformulier invult;
 • uw browser bepaalde informatie meestuurt;

Tapazz zal steeds op minimale wijze uw Persoonsgegevens delen. Om echter uw vraag of actie op de Website gevolg te kunnen geven, is het soms noodzakelijk dat Tapazz Persoonsgegevens deelt met derden. U geeft dan ook uitdrukkelijk toestemming om uw Persoonsgegevens te delen zoals omschreven in deze Verklaring. Verwerkers en Subverwerkers van Tapazz handelen onder verantwoordelijkheid van Tapazz en mogen geen eigen Verwerkingen uitvoeren op uw Persoonsgegevens. Indien Tapazz beroep doet op Verwerkers of Subverwerkers zal dit altijd gebeuren onder een verwerkersovereenkomst die beantwoordt aan de vereisten van de AVG, en die de Verwerking van uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt.

Wij delen uw Persoonsgegevens mogelijks mee aan derden voor:

 • het opslaan en Verwerken van uw Persoonsgegevens;
 • het optimaliseren van de Website
 • marketing doeleinden;

Tapazz verkoopt uw Persoonsgegevens niet aan commerciële partners.

Wanneer u via onze Website zou worden doorverwezen naar een andere Website of applicatie, moet u rekening houden met de voorwaarden die voor die Website of applicatie van toepassing zijn.

Doorgifte van Persoonsgegevens naar landen buiten de EER

In principe geeft Tapazz uw Persoonsgegevens niet door naar landen buiten de EER. Het is echter mogelijk dat Tapazz – via haar (Sub)Verwerkers – uw Persoonsgegevens wel doorgeeft naar andere landen binnen/buiten de EER. Indien er in een specifiek land een minder strikte bescherming geldt voor Persoonsgegevens als binnen de EER, zorgt Tapazz er voor om een zelfde beschermingsniveau te bereiken (door bv. een overeenkomst hieromtrent af te sluiten met de Verwerker die zich bevindt in een land buiten de EER).

Hoe worden mijn Persoonsgegevens bewaard?

Tapazz hanteert de volgende bewaringstermijnen van uw Persoonsgegevens:

Contactgegevens

Uw contactgegevens worden door Tapazz bewaard tot na het beantwoorden van de vraag, of langer (i) indien en zo lang nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, of (ii) zo lang de toestemming geldig is en niet wordt ingetrokken.

Tapazz bewaart uw Persoonsgegevens in haar eigen databanken en/of in de databanken van haar (Sub)Verwerkers. Een lijst van deze (Sub)Verwerkers kan steeds bij Tapazz worden opgevraagd.

Hoe worden mijn Persoonsgegevens beveiligd?

Tapazz heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om uw Persoonsgegevens te Verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder beperkt te zijn tot, om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen. Tapazz gebruikt een team van technici, geautomatiseerde systemen en geavanceerde technologieën overeenkomstig de best practices binnen de sector om uw Persoonsgegevens een passende bescherming te bieden zoals bijv. de persoonsgegevens via een contactformulier binnenkomen op een beveiligde mailserver.

Tapazz doet alle noodzakelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen.

Ondanks de voormelde maatregelen van Tapazz dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van Persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en bescherming van uw Persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd.

In geen geval kan Tapazz verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief gebruik of een onrechtmatig gebruik van de Persoonsgegevens door een derde.

Wat zijn mijn rechten?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht:

 1. op bevestiging van Tapazz of uw Persoonsgegevens al dan niet worden Verwerkt en, in voorkomend geval, op mededeling van en toegang tot de Persoonsgegevens die Verwerkt worden;
 2. om van Tapazz de rectificatie van onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens te verkrijgen, zonder onnodige vertraging;
 3. om uw Persoonsgegevens te laten wissen door Tapazz;
 4. om uw Persoonsgegevens te verkrijgen en ze aan een andere Verantwoordelijke of Verwerker over te dragen;
 5. om van Tapazz de beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover dit mogelijk is;
 6. om uw Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd en algemeen gebruikt, machine-leesbaar formaat, en om dergelijke Persoonsgegevens toegestuurd te krijgen;
 7. om in te gaan tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens en om in te gaan tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor rechtstreekse marketingdoeleinden.

Deze rechten kan u uitoefenen door een e-mail te verzenden naar privacy@tapazz.com of door een brief te versturen naar Virtual Ignition BVBA, 3500 Hasselt, Kempische steenweg 303, bus 14 mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart (uw rijksregisternummer mag niet zichtbaar zijn).

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de Verwerking van uw Persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

Wijzigingen aan deze Verklaring

Tapazz kan deze Verklaring te allen tijde wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat bovenaan de Verklaring.

Wijzigingen worden op de Website gepubliceerd (https://www.tapazz.com), zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de Persoonsgegevens die Tapazz verzamelt, hoe Tapazz deze Persoonsgegevens gebruikt en op welke manier Tapazz deze Persoonsgegevens deelt.

Gewijzigde versies van deze Verklaring treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op de Website en zullen steeds ter goedkeuring worden voorgelegd indien noodzakelijk.

Toestemming tot vrijgave

U erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan Tapazz om uw Persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien Tapazz te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking vereist is om:

 1. te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot de Website;
 2. de algemene voorwaarden van Tapazz af te dwingen;
 3. te reageren op schadevorderingen tegen Tapazz naar aanleiding van uw Persoonsgegevens die de rechten van derden schenden;
 4. de rechten, eigendom en veiligheid van Tapazz, haar werknemers, gebruikers en het publiek te vrijwaren.

Tapazz mag uw Persoonsgegevens bekend maken aan bevoegde politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties, indien Tapazz dit, naar eigen oordeel, noodzakelijk of nuttig acht in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, of indien Tapazz redelijkerwijs mag vermoeden dat dergelijke activiteit Tapazz of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid

Tapazz is niet aansprakelijk indien derden uw Persoonsgegevens onrechtmatig Verwerken of gebruiken indien Tapazz deze Persoonsgegevens rechtmatig aan de betrokken derde verschafte.

Tapazz is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het onrechtmatig Verwerken of gebruiken van Persoonsgegevens door een derde.

Tapazz is alleszins slechts aansprakelijk voor de schade die door een Verwerking is veroorzaakt wanneer bij de Verwerking niet is voldaan aan de verplichtingen onder de AVG. Tapazz is in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade.

Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Verklaring, behoudens het recht van de consument om een geschil voor te dragen bij de bevoegde rechter op basis van een dwingende wetsbepaling.

Contact?

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de Verwerking van uw Persoonsgegevens door Tapazz, uw gegevens wil laten verwijderen, of een klacht heeft met betrekking tot de Verwerking van uw Persoonsgegevens kan u terecht bij, Virtual Ignition BVBA, 3500 Hasselt, Kempische steenweg 303, bus 14, privacy@tapazz.com.